Information update on Safety/ Tájékoztató a veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendeletről

Dear Parents

Understanding your growing concerns about the safety of our community we have reported our special status and circumstances (being an exception in the Hungarian educational system with a considerable foreign student force present) to the authorities in charge asking for further guidance. We adhere to all regulations imposed on Schools regarding the use of biocide disinfectants to clean surfaces. We are also committed to incorporate the latest methods used in distance learning once that shift is necessary.

We hereby enclose the main sections of the Government Decree introducing State of Emergency. According to this decision individual schools or even districts cannot announce extraordinary breaks or closure. It is the sole responsibility of the Government.

Please help our work with your immediate written reports of your child’s absence as we requested in our previous letter. Please inform us about your family and work related travels.

· Students and families returning (or have been contacted by people recently returned) from Italy, China, Korea, Iran and Israel should not visit school and should report their cases to the authorities.

· Students and families returning from any other destination (showing symptoms) are asked to take voluntary quarantine for 14 days.

· Students and families returning from any other destination (showing no symptoms) may decide to take voluntary quarantine for 14 days.

The BME ISGS will excuse all absences related to this period.

 

Government Decree 41/2020. (11 March) on the State of Emergency Procedures regarding the protection and safety of Citizens and Property due to the pandemic appearance of COVID-19,

1. § Temporary reintroduction of Border Control with Austria and Slovenia

2. § (1) Passengers from Italy, China, Korea, and Iran cannot enter Hungary. (Forced and compulsory quarantine applies to Hungarian citizens returning from these countries)

3. § (1) Quarantine procedures detailed

4. § a) expired travel documents will be accepted temporarily, b) Closure of tertiary education

c) In order to help control the protective measures of the Government elementary and secondary schools should not announce voluntary closure. (Closing these institutions will be evaluated and decided by the Operative Body (central government)

d) Events should be cancelled (>100 people indoor, >500 people outdoor)

e) All foreign exchange programs (including the two week language programs) and visits will be cancelled

5. § Foreign citizens may be subject to procedures of the Immigration Office should they not cooperate with the authorities regarding the medical checks and quarantine requirements.

Tisztelt Szülők!

Kérésüknek is megfelelve tájékoztattuk a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset különleges helyzetünkről (külföldi diákok aránya) kérve és várva tőlük további útmutatást. A veszélyhelyzetet kihirdető kormányrendeletet csatoltuk, ennek lényege, hogy a közoktatási intézményekben zárlat vagy szünet elrendelése és bejelentése kizárólag az operatív törzs (kormány) hatásköre. Amennyiben ez megtörténik, felkészültünk a távoktatás bevezetésére. Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy az ÁNTSZ-től kapott útmutatások alapján az iskoláknak előírt virocid szerekkel történik a rendszeres fertőtlenítés.

Kérjük segítsék munkánkat, ahogy ezt előző levelünkben kértük a hiányzások azonnali, írásbeli jelentésével, valamint családi és munka jellegű utazásaik bejelentésével.

·  Ha az említett 4 országban (Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság) jártak (vagy olyan személlyel kerültek kapcsolatba, aki járt),

kérjük maradjanak otthon, értesítsék a hatóságokat.

·  Ha más területen jártak és mutatnak tüneteket, kérjük mindenképpen maradjanak otthon a 14 napos karantén ideje alatt.

·  Ha más területen jártak és NEM mutatnak tüneteket, választhatják az önkéntes karantént 14 napig.

Az iskola minden esetben igazoltnak fogja tekinteni a hiányzást.

A Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeleteaz élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán

1. § A Kormány – a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján – Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

2. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok

2. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről nemzetközi személyszállítást végző

a) vasúti jármű,

b) autóbusz, valamint

c) – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű

Magyarország területére nem léphet be.

(2) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be.

3. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező

magyar állampolgárok

a) a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek,

b) akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,

c) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni

(a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy

ca) a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi,

cb) a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi,

d) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

da) a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy

db) a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerint a hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

4. § E rendelet hatálybalépésétől

a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,

b) a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,

c) az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,

d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,

e) a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,

f ) a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

5. § Az a nem magyar állampolgár, aki a 2. §-ban meghatározott – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi

C. törvény 361. § (1) bekezdésébe ütköző – zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra kerül.

3. Rendkívüli intézkedések

6. § (1) E rendelet hatálybalépésétől

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók,

b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos, szerződéses állományú katonák és

a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák,

c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak,

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerint foglalkoztatottak, valamint

f ) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.

(2) E rendelet hatálybalépésétől a minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedély a foglalkoztatottak meghatározott csoportjára is kiadható.

7. § (1) A Magyar Honvédség – jogszabályban meghatározottakra figyelemmel – közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során.

(2) A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének.

8. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

<<<

Thursday, 12 March 2020