A BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

(korábban BME Nemzetközi Gimnázium)

Felvételi tájékoztatója

OM 035349 Telephely kód: 002

a 2022/2023-as tanévre jelentkezők számára

www.bmegimnazium.hu

A tanulói jogviszony keletkezése, feltételei

 

a.)    Iskolánk tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, ami jelentkezés alapján történik. A felvételről, átvételről az igazgató dönt.

b.)    Iskolánkban a tanítás nyelve angol.  A képzés 4 évfolyamos, a 9. évfolyamra csak megfelelő angol nyelvtudással (B2) rendelkező tanuló vehető fel.

c.)    A 2022/23-as tanévre két 9. osztályt hirdetünk maximum 26+26 tanuló részére.

d.)   Felvételt nyerni iskolánkba csak az általános iskola (alapfokú oktatás utolsó, záró évfolyama- mely országonként eltérő) sikeres befejezése után lehet. Minden jelentkező részt vesz egy angol nyelvi szintfelmérésen a központi felvételi eljárás szóbeli időszakában, 2022. február, ill. március hónapban, melynek írásbeli és szóbeli része is van. (Az EKR rendszerben B2 szintű nyelvvizsgál rendelkezők, ill. angol anyanyelvű tanulók mentesülnek az írásbeli megírása alól, de a szóbeli beszélgetés esetükben is része az eljárásnak). Az angol nyelvi szintfelmérő eredményéről a tanulót a következő héten írásban értesítjük.

e.)    Azok a jelentkezők, akik az angol nyelvi szintmérőn a 70% alatt teljesítenek iskolánkba nem vehetők fel.  A 70 %-os szint a két tanítási nyelvű oktatás törvényben meghatározott bemeneti, B2-es szintje. 

f.)     Azon tanulók esetén, akik a nyelvi szintmérőn elérték a minimum 70%-os szintet a felvétellel kapcsolatos döntést a 7. osztály év végi eredményei valamint a 8. osztály félévi értesítőjének eredményei alapján hozzuk meg. Nagy számú azonos teljesítményű jelentkező esetén az iskola felvételi elbeszélgetést szervezhet, melynek eredményét szintén figyelembe veszi a felvétellel kapcsolatos döntésben.

g.)    Magyarországi vagy külföldi középiskolából felsőbb osztályainkba jelentkező tanulóknak – az angol nyelv megfelelő szintű tudása mellett – különbözeti, illetve osztályozóvizsgát kell tenni. A vizsgák tárgyát, azok tananyagát az iskolák képzési rendje közötti eltérés alapján állapítjuk meg.

Az iskola fenntartója az Angol Nyelvű Közoktatásért Alapítvány. A fenntartás és működés költségeit állami normatívából, a tanulók után befizetett díjakból (a 2022-2023-es tanévben 1.650.000 Ft/tanév, majd évente indexálva a KSH bruttó átlagkeresetek alakulásával ) és szponzori támogatásból fedezi.

 

Központi felvételi tájékoztató a 2022-2023-as tanévre jelentkezők számára 

A)     

Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jára felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi, így az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, és határidőkről mindenképpen az általános iskolával kell egyeztetni.

Az általános iskolák jellemzően 2022. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2022. február 18-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat. A felvételi lapok a következők:

 • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület megjelölhető.
 • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.
 • Iskola neve: BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

 • Iskola OM kódja: OM 035349

 • Telephely kód: 002

 • Tanulmányi területek kódjai (csak négyévfolyamos képzés indul, nyelvi előkészítő nem):

  0001    9. osztály, angol haladó, spanyol kezdő
  0002    9. osztály, angol haladó, francia kezdő
  0003    9. osztály, angol haladó, német kezdő

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2022. február 18.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot (március 21-22.) kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2022. március 23-ig postázni kell a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és postára adását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

2021. március 16. Ideiglenes felvételi rangsor közzé tétele a honlapon.

A Hivatal ezt követően 2022. április 22-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket). 

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. 

B)     

Amennyiben a tanuló jelenleg egy olyan külföldi rendszerű magyarországi, vagy külföldi általános iskola 8. (UTOLSÓ) évfolyamára jár, amely nem rendelkezik hatjegyű OM azonosító számmal (pl. "OM:123456") a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a szülő intézi:

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat: 

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/egyeni

A felvételi lapok a következők:

 • jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület megjelölhető.
 • tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.
  • Iskola neve: BME által alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

  • Iskola OM kódja: OM 035349

  • Telephely kód: 002

  • Tanulmányi területek kódjai (csak négyévfolyamos képzés indul, nyelvi előkészítő nem):

   0001    9. osztály, angol haladó, spanyol kezdő
   0002    9. osztály, angol haladó, francia kezdő
   0003    9. osztály, angol haladó, német kezdő

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2022. február 18.

A Hivatal ezt követően 2022. április 22-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztett felvételi jegyzéket). 

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani.

 _____________________________

(A 10. osztályt végzett tanulók jelentkezési lapja a nemzetközi érettségi (IB) 2022-2024 programba innen is  letölthető!)

Az angol nyelvű szintfelmérés anyaga

Az alább felsorolt kategóriákban ismerjék és tudják használni az angol nyelvet.

Írásbeli összetevői:

1)    Nyelvtani teszt anyaga:

igeidők (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Future) kijelentő, kérdő, tagadó szerkezet, a feltételes mód jelen időben, módbeli segédigék, a Passive használata, a függő beszéd alapesetei, melléknév- és határozófokozás.

Ezen túlmenően az első osztályba jelentkezőknek tudniuk kell még használni: a feltételes mód múlt és jövő idejét, vegyes feltételes mondatokat, valószínűség kifejezését segédigékkel, Gerund, a függő beszéd nehezebb eseteit.

2.) Szövegértés:

Angol nyelvű szöveg értésének vizsgálata kérdések, illetve a szöveghez kapcsolódó feladatok alapján.

3.) Irányított fogalmazás megadott szempontok alapján. 

Szóbeli:

Általános beszélgetés, képleírás és szituációs beszélgetés az alábbi témákról: család, otthon, iskola, vásárlás, étkezés, időjárás, közlekedés, útbaigazítás, egészség, sport, szabadidő eltöltése, hobbi.